شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ طبيعت زيباي ييلاق روستاي هزاررود شهرستان طارم
english teacher
عکس : علي سلطاني
ساعت دماسنج
english teacher
0 امتیاز
0 برگزیده
301 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top